Reklamačný poriadok

Robíme všetko pre to, aby bol už Váš nákup nášho tovaru a služieb zábavou,  no napriek tomu môže nastať situácia, kedy nebudete úplne spokojní. Ak teda potrebujete reklamovať tovar, ktorý ste u nás objednali, alebo ho chcete vrátiť, prečítajte si, prosím, nasledovné informácie. V prípade reklamácie nás, prosím kontaktujte e-mailom alebo telefonicky, a my Vám pre uľahčenie celého procesu budeme asistovať a zodpovieme Vaše prípadné otázky.

Podmienky záruk a vybavovanie reklamácií sa riadia príslušnými ustanoveniami platných zákonných noriem SR (Občiansky zákonník – zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákon č. 108/2000 Zb. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji).

Tovar doručený prostredníctvom poštového doručovateľa, kuriéra (Slovenská pošta, a.s.; expresná služba) dôsledne prekontrolujte hneď pri prevzatí. Ak zistíte poškodenie obalu, ihneď na túto skutočnosť upozornite kuriéra. Skontrolujte i obsah zásielky a spíšte záznam o škode. Zasielateľovi je potrebné umožniť, aby sa o rozsahu škody fyzicky presvedčil. Poškodenú zásielku nemusíte prevziať.
Okamžite po spísaní protokolu o škode so zasielateľskou službou písomne informujte predávajúceho. V liste uveďte číslo objednávky, názov tovaru, množstvo, rozsah poškodenia.
V prípade, že je potrebné reklamovaný tovar zaslať predávajúcemu, starostlivo tovar zabaľte, aby sa zabránilo jeho ďalšiemu poškodeniu.
K reklamácii je potrebné priložiť reklamačný protokol a kópiu daňového dokladu viažuceho sa k predmetnej zásielke.

Podľa zákona č. 118/2006 má kupujúci právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Kupujúcemu tým vzniká nárok na vrátenie čiastky za tento tovar, pričom čiastka zaplatená za balné a poštovné vo vrátenej sume nie je zahrnutá. Vrátený tovar nesmie byť poškodený alebo inak znehodnotený. Vrátený tovar kupujúci doručí poštou alebo osobne na vlastné náklady na adresu predávajúceho. Súčasťou zásielky musí byť kópia kópiu daňového dokladu viažuceho sa k predmetnej zásielke. Za týchto podmienok predávajúci vráti kupujúcemu čiastku zaplatenú za vrátený tovar na bankový účet zákazníka do 14 dní odo dňa doručenia o odstúpení od zmluvy.

V súlade s ust. § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z. spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:
– predaj tovaru nedodávaného v ochrannom obale, ktorý by pri reklamovaní javil známky používania,
– predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený, napr. tovar textilného charakteru alebo doplnky, pri ktorých dokádza k priamemu kontaktu s pokožkou.
I tu však môže dôjsť k individuálnemu postúdeniu konkrétneho prípadu zo strany predávajúceho.

Zodpovednosti predávajúceho voči spotrebiteľovi za vady tovaru, ktorý je predmetom zmluvy na diaľku alebo objednávky spotrebiteľa:
– podľa všeobecného predpisu § 622 OZ:
(1) Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť.
(2) Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.
(3) Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
– podľa všeobecného predpisu § 623 OZ:
(1) Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať.
(2) Ak ide o iné odstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Právo na odstúpenie od zmluvy ste povinný uplatniť písomnou formou v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mail), pričom môžete použiť predpripravené znenie formuláru nižšie (text si skopírujete do nového textového súboru vo svojom počítači a uložíte, prípadne vytlačíte) alebo Vám ho na základe Vašej žiadosti zašleme prostredníctvom e-mailu. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste oznámenie o odstúpení od zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

Formulár na odstúpenie od zmluvy
Vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy.

Predávajúci: PARTY TOWN, s. r. o., Petzvalova 3372/33, 01015 Žilina
Týmto oznamujem, že odstupujem od*:
Kúpnej zmluvy na tento tovar**……………………………………………
Od zmluvy o poskytnutí tejto služby**……………………………………………
Číslo objednávky*
Dátum objednania*
Dátum prijatia*
Meno spotrebiteľa*
Adresa spotrebiteľa*
Sumu za vrátený tovar si želám
poslať na môj bankový účet v tvare IBAN: ……………………………………………
Podpis spotrebiteľa
(iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe)

Dátum*
Príloha:
faktúra

(*) Uvedenie týchto údajov nie je povinné, môže však urýchliť administratívu pri vrátení tovaru.
(**) Nehodiace sa prečiarknite alebo vymažte
(***) V prípade, že platba bola uhradená kuriérovi (dobierka), kupujúci môže byť vyzvaný na potvrdenie čísla účtu pre vrátenie peňažných prostriedkov cez e-mail. V prípade, že číslo účtu neuvedie, peňažné prostriedky mu budú vrátené poštovou poukážkou na adresu uvedenú v užívateľskom účte kupujúceho alebo v odstúpení od zmluvy.

V prípade, že nie ste spokojný s vybavením Vašej objednávky, dodaným tovarom alebo našimi službami, napíšte nám na info@partytown.sk.

Pokiaľ sme Vašu reklamáciu nevybavili k Vašej spokojnosti alebo ak sa domnievate, že sme mohli porušiť Vaše práva, môžete podľa zákona 391/2015 Z.z. podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“), pričom návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, ktorým je aj Slovenská obchodná inšpekcia, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Ďalšie subjekty ARS sú uvedené v zozname na stránkach http://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.
Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku.
Subjekt alternatívneho riešenia sporov podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. môže od Vás za začatie riešenia sporu požadovať úhradu poplatku do výšky 5 eur s DPH.
Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main.